Η THE LAND OF CORFU σε καμία περίπτωση δεν επιζητά τη συλλογή φυσικών πόρων με ανορθόδοξο τρόπο, όπως είναι η αποκοπή από το φυσικό περιβάλλον, η θανάτωση έμβιων όντων και η συλλογή απολιθωμάτων και πετρωμάτων με καταστροφή του περιβάλλοντος. Επίσης, σε κάθε περίπτωση η αγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους Δίκαιου Εμπορίου από τοπικές επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια συμβολής στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, στην THE LAND OF CORFU τα κοχύλια προς πώληση είναι τα γνωστά «σκουπίδια» της θάλασσας τα οποία έχει ξεβράσει η θάλασσα στην παραλία και το ζώο έχει ήδη απομακρυνθεί από το κέλυφος. Τα κοράλλια προέρχονται από σπασμένα κομμάτια που σπρώχνουν τα κύματα στις ακτές, ενώ τα ζώα που βρίσκονται προς πώληση είναι σε όλες τις περιπτώσεις αποξηραμένα και κανένα δεν ανήκει σε κατηγορία είδους προς εξαφάνιση. Επίσης, τα απολιθώματα και τα πετρώματα συλλέγονται σε ελεγχόμενες ποσότητες και χωρίς χρήση μηχανημάτων. Όσον αφορά στα προϊόντα από μάρμαρο, αυτά προέρχονται από υπολείμματα κοπής και συλλέγονται στα ελληνικά νησιά Θάσο και Νάξο.

THE LAND OF CORFU would never ask for a natural sources collection with unconventional ways, such as abscission from the natural environment, killing living creatures and collecting fossils and rocks by destroying the nature. Additionally, the trade of those products is always done in respect with the terms of the business law, in association with small local companies, in an effort to contribute to the local economy.
Specifically, at the LAND OF CORFU the sea shells in sale are the known as the “rubbish” of the sea that have been beached off the coast and the living creature has already moved from its shell. The corals come from broken pieces that the waves have pushed towards the coast, while the animals in sale are dried and in no case do they belong in species under extinction. Furthermore, fossils and rocks are collected in limited quantities without the use of machines. In respect to the products made of marble, those come from offcuts and they are collected at the Greek islands Thasos and Naxos.